Coaching van talent

Madita coacht mensen met een geringe sociale redzaamheid op al hun levensgebieden. Wij geloven in de kracht en het talent van ieder mens, in oprecht contact dat in al zijn diversiteit verrijkend is. Madita luistert daarom voorbij taal en accent. Onze coaches staan naast de klant om hem of haar naar vermogen mee te laten doen in de samenleving, in samenwerking met zijn netwerk. Madita heeft de rol van katalysator. Wij creëren een omgeving waarin een coach en klant worden uitgedaagd gebruik te maken van hun talent en zij zelf verantwoordelijk zijn. Een vraag kan gecompliceerd zijn, de coaching vanuit Madita is hierop passend, eenvoudig georganiseerd en van hoge kwaliteit.


Wie is Madita?

Madita is een nieuwe onderneming die dienstverlening biedt op het snijvlak van Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), Jeugdwet, Participatiewet en Wet Langdurige Ondersteuning (WLZ) in regio Nijmegen. Madita is een afkorting van Management Diversiteit en Talent.


Madita staat voor eerlijke zorg:

eenvoudig en simpel georganiseerd, van hoge kwaliteit!

In 2014 besloten Sabien Lukassen en Jasper Pors dat zorg voor mensen en gezinnen met een geringe sociale redzaamheid beter en eenvoudiger kan. Zij bedachten een nieuw concept: Madita. Het idee: De cliënt is een klant, eenvoudig en simpel organiseren, de coach is gelijkwaardig en dienend aan de klant, dienstverlening dichtbij, hoge kwaliteit.

Madita staat voor eerlijke zorg. Dat houdt in dat we open, duidelijk en helder communiceren naar -, en organiseren voor klanten, opdrachtgevers en de maatschappij.

Sabien heeft jarenlange ervaring als manager in de verstandelijk gehandicaptensector en Jasper is acht jaar manager geweest in de jeugdzorg. Beiden hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van verschillende vernieuwende vormen van zorg bij hun vroegere werkgever en in het zorgnetwerk van Nijmegen.

Per september 2016 hebben Onder de Bomen, Zorgboerderij In het Westen en Madita één ambulant team gevormd voor de regio Nijmegen. Vooruitlopend om een samenvoeging van activiteiten onder de naam van Onder de Bomen. http://www.onderdebomen.nl

Coaching

Een coach van Madita doet wat nodig is (hands-on) op alle levensgebieden. Hij is een katalysator, die het talent en de kracht van mensen en hun netwerk naar boven haalt en concreet inzet om de doelen van de klant te behalen. Onze coaches overwinnen (culturele) drempels vanuit de presentiebenadering. Wij voelen ons verantwoordelijk om intrinsieke motivatie bij de klant aan te wakkeren om zo de doelen zelfredzaamheid, zelfregie en participatie te bereiken.

Onder de Bomen

Onder de Bomen is een nieuwe zorgonderneming, opgericht door Madita en zorgboerderij In het Westen. Onder de Bomen start per 1 januari 2016 beschermd wonen en arbeidsmatige dagbesteding voor klanten met een verstandelijke beperking en/of psychiatrische problematiek. De zelfstandige studio's bevinden zich op Park Dekkerswald bij Nijmegen. http://www.onderdebomen.nl

Diversiteit

Ieder mens, ongeacht zijn achtergrond, wil zijn leven zo zelfstandig mogelijk inrichten en leiden. Madita is een heterogene organisatie en werkt cultuursensitief; gericht op mensen met verschillende culturele achtergronden. Zo ontstaat er interculturele dienstverlening.Madita maakt het verschil

Madita coacht mensen en gezinnen met een geringe sociale redzaamheid op alle levensgebieden. Mensen en gezinnen met een geringe sociale redzaamheid hebben vaak te maken met een kluwen van problemen en daardoor ook tal van hulpverleners. Wij willen het verschil maken voor de gezinnen die het bij reguliere aanbieders niet redden. Madita vindt dat hulpverlening eenvoudig en overzichtelijk moet zijn. Dit doen we door (intensieve) coaching van hoge kwaliteit in de omgeving van de klant eenvoudig en simpel te organiseren. Onze coaches wordt het mogelijk gemaakt om te doen waar ze goed in zijn. Een bureaucratie vrije werkomgeving is daarom één van onze principes.

Financiering

De coaching die Madita biedt wordt gefinancierd door persoonsgebondenbudget (PGB) vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ) of met een beschikking voor Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), Jeugdwet en Participatiewet en overige subsidies. Afhankelijk van uw gemeente wordt een eigen bijdrage gevraagd.

Samenwerking

Madita werkt graag samen met anderen voor de beste zorg.

TVN Zorgt staat voor zorg leveren op een gepaste manier, persoonlijk, respectvol en deskundig. Madita is lid van een coöperatie van TVN Zorgt. http://www.tvnzorgt.nl

In het Westen is een zorgboerderij in Nijmegen - West. Voor iedereen die een steuntje in de rug nodig heeft en er van houdt bezig te zijn in een rustige en groene omgeving. http://www.inhetwesten.nl

Praktijk voor het Gezin heeft een heldere visie op gezinsbehandeling en hulpverlening: samen, persoonlijk en actiegericht. http://www.praktijkvoorhetgezin.nl

Stichting Liz is een kleinschalig kinderdagcentrum voor kinderen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking of een ontwikkelingsachterstand in Lent. http://www.stichtingliz.nl